Inhoudsopgave

1. Inleiding

Bij Play World Casino nemen wij de verantwoordelijkheid binnen de wettelijke mogelijkheden en regels om onze gasten te beschermen voor buitensporig spelgedrag en kansspelverslaving. Onder buitensporig spelgedrag verstaan wij alle gedragskenmerken die erop kunnen duiden dat de gast de controle over het spel dreigt te verliezen.

 

Wij nemen ons verslavingspreventiebeleid, de uitvoering ervan en onze zorgplicht, zeer serieus. Het voorkomen van problemen door het deelnemen aan onze kansspelen is een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden in het casino.

 

We hebben persoonlijk contact met onze gasten. Door onze laagdrempelige benadering, bouwen we een band op met onze gasten. We signaleren snel verandering in gedrag en ondernemen passende actie. Deze band helpt ons ook om het gesprek over verantwoord spelen en buitensporig speelgedrag te voeren met onze gasten.

 

Het voorkomen van buitensporig speelgedrag aan onze kansspelen en tijdige interventies achten wij van het grootste belang. Wij benadrukken het belang van verantwoord spelen en geven tijdig, goede en begrijpelijke informatie aan onze gasten over ons spelaanbod en de mogelijke risico’s.

 

Dit verslavingspreventiebeleid is met grote zorg opgesteld in samenwerking met (ervaring) deskundigen. Het beleid wordt elk kwartaal intern en met de ervaring/verslaving deskundige geëvalueerd.        

 

Bij het opstellen van het verslavingspreventiebeleid zijn de volgende regels en regelgeving leidend geweest:

 • De beleidsregels van de raad van bestuur van de KSA voor verantwoord spelen
 • Het besluit en regeling Wet Kansspelen op afstand
 • Beleidsregels vrijwillige inschrijving Cruks
 • Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen2. Samenwerkingspartners

Het verslavingspreventiebeleid is tot stand gekomen in samenwerking met deskundigen op het gebied van verslavingszorg, ervaringsdeskundige en een verslavingszorginstelling die voldoen aan de volgende gestelde eisen in de beleidsregels verantwoord spelen opgesteld door de Kansspelautoriteit in artikel 3.13, 3.14 en 3.15

 

Deze deskundigen hebben advies gegeven over in ieder geval de effectiviteit van interventies en de evaluatie daarvan, de bijdrage van maatregelen en voorzieningen om risicovol spelgedrag of kansspelverslaving te voorkomen en de mate waarin een preventieve maatregel daadwerkelijk het gewenste gedragseffect bij spelers teweeg kan brengen. Tevens is er ook advies gegeven over de informatie die wij aan spelers moeten verstrekken en op welke wijze deze informatie moet worden samengesteld. In ieder geval vindt er, ieder kwartaal en ieder kalenderjaar evaluatie plaats met deze deskundigen, om het verslavingspreventiebeleid te blijven ontwikkelen, toepassen en te onderhouden. Van deze evaluatie wordt een verslag gemaakt voor intern gebruik en monitoring.

 

Wij werken samen met het Centrum voor Verantwoord Spelen. Het Centrum voor Verantwoord Spelen heeft een samenwerkingsverband met Ready for Change B.V. Zij werken samen om kennis te delen en te vergroten over de preventie en behandeling van kansspelproblematiek. Op deze wijze is verzekerd dat actuele inzichten op het gebied van verslavingspreventie en de behandeling van kansspelverslaving zijn verwerkt in verslavingspreventiebeleid.
3. Risicoanalyse

Een onafhankelijke en wetenschappelijke risicoanalyse van ons spelaanbod is uitgevoerd door de VAN Branche organisatie. In deze twee analyses zijn de kenmerken en risico’s van onze aangeboden spellen geanalyseerd. Voor het uitvoerige verslag van risicoanalyses verricht door Necton en Gamgard verwijzen wij naar de bijlages.

 

De algemene conclusie is dat kansspelautomaten een van de meest verslavende soorten kansspelen zijn. Onze kansspelautomaten zijn allemaal Artikel 13- automaten.

 

De lage inzet, relatief lage jackpot en minder audiovisuele effecten/speelelementen dragen ook bij aan een lager risico.

 

Er is een verschil opgemerkt tussen de single player en de long odd meerspelers. Het speeltempo bij de long odd meerspelers ligt lager. De multiplayer roulette en bingo vallen in de categorie medium.

 

In onze Casino’s ligt bij de infodesk een folder met de risicoanalyse van de door ons opgestelde speelautomaten. Op de opgestelde speelautomaten in het Casino wordt met een oranje (middel) of rode (hoog) stip op de exploitatiesticker het risicoprofiel van de desbetreffende automaat weergegeven.
4. Reclame

Wij houden ons aan de gestelde eisen in de beleidsregels van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit voor verantwoord spelen m.b.t. reclame en werving (paragraaf 2)

 

Dit houdt in dat we op zorgvuldige en evenwichtige wijze reclame maken. We zijn terughoudend betreft vorm, doelgroep, inhoud, strekking en aantal en soorten kanalen en onze reclame richt zich primair op onze hoofdactiviteit.

 

Wij zetten niet aan tot onmatige deelname aan onze kansspelen, prijzen deze niet aan als oplossing voor financiële of persoonlijke problemen, promoten gokken niet als leefstijl en/of bagatelliseren de gevolgen van buitensporig speelgedrag.

 

Onze reclame is niet misleidend en geven op geen enkele wijze de indruk dat gasten invloed op de uitkomst hebben.

 

Tevens richten wij onze reclame niet op kwetsbare groepen, zoals:

 • Minderjarigen
 • Personen met een verstandelijke beperking
 • Personen die een verslaving hebben of in het verleden hebben gehad

 

Ook richten wij onze reclame niet op jongvolwassenen (18-24 jaar) en op personen die zich hebben uitgesloten middels Cruks en/of een vrijwillige speelpauze.

 

Wij maken geen gebruik van websites of social mediakanalen die gericht zijn op genoemde kwetsbare personen. Tevens onthouden wij ons van fysieke reclame voor ons casino die in het zicht of op locatie staan die gericht zijn op minderjarigen.

 

Uit de risicoanalyses blijkt ook welke kansspelen een hoge risicofactor hebben. Hiermee houden wij rekening in onze reclame-uitingen.
5. Informeren van gasten

Wij hechten groot belang aan het juist en tijdig informeren van onze gasten o.a. over:

 • De risico’s van kansspelen
 • Verantwoord spelen
 • Mogelijkheden voor advies, hulp en behandeling
 • Ons verslavingspreventiebeleid

 

Onze gasten informeren wij op verschillende manieren:

 • Info Cruks
 • Slogan Speel bewust 18+
 • Informatiestickers op de speelautomaten
 • Huisregels
 • Folder Speelbewust
 • Informatie over de AGOG
 • Flyer Centrum voor Verantwoord Spelen
 • Monitorkaart: (Hulpmiddel voor gasten om persoonlijke grenzen en limiet te bewaken en inzicht te krijgen/houden in spelgedrag)
 • Informatiebrief bij de vrijwillig speelpauze
 • Informatie over professionele verslavingszorginstellingen en de zelftest

Via de Play World Casino website worden de volgende links naar onderstaande websites aangeboden:

www.speelbewust.nl

www.gokkeninfo.nl

www.agog.nl

www.centrumvoorverantwoordspelen.nl

www.kansspelautoriteit.nl

www.kansspelloket.nl

Deze informatie is in begrijpelijk Nederlands opgesteld en beschikbaar op onze website en in het casino. De folders, flyers en monitorkaart worden door onze medewerkers verstrekt aan gasten bijvoorbeeld tijdens een interventiegesprek maar gasten kunnen deze ook zelf discreet pakken en meenemen.
6. Toegangsbeleid / Cruks

Gast checken in Cruks

 

Bij het binnenkomen van onze Casino’s zijn onze gasten verplicht zich te legitimeren met een geldig ID. De naam (voor- en achternaam), leeftijd, burgservicenummer en geboorteplaats  van de gast wordt gescand of manueel ingevoerd in het Cruks controlesysteem Acarat. Wij versturen eenmalig via een beveiligde verbinding de persoonsgegevens naar de Kansspelautoriteit. De Kansspelautoriteit versleutelt de persoonsgegevens in een unieke Crukscode. Deze Crukscode ontvangen wij terug met een 'HIT' of 'NO HIT'. Bij een HIT (de gast staat geregistreerd in Cruks), weigeren wij deze de toegang tot ons casino.

 

Wij vernietigen het Burgerservicenummer en  bewaren de Crukscode van de speler.

 

Om in de toekomst het Casino bezoek van onze gasten te vergemakkelijken en zonder legitimatie binnen te komen bieden wij ze volgende mogelijkheden om zich te registeren in ons gasten bestand:

 • Gastenboek
 • Loyalitycard
 • Registratie met vingerscan
 • De Play World Casino app

 

Controle op toegangsleeftijd

 

Wij controleren scherp op de toegangsleeftijd. Wij laten geen gasten toe die niet de toegestane leeftijd hebben om ons casino te betreden. Bij de Crukscheck wordt gelijk de leeftijdscheck door het Acarat systeem uitgevoerd. Indien de gast te jong is om het casino te betreden wordt de toegang geweigerd.

 

Controle op vrijwillige speelpauze

 

Tevens letten wij scherp op dat er geen gasten ons casino betreden die een vrijwillige speelpauze hebben. Iedere gast die een vrijwillige speelpauze aanvraagt bij Play World Casino wordt geregistreerd in het Acarat systeem. Bij de toegangscontrole op Cruks wordt tevens gecontroleerd op registratie in het vrijwillige speelpauze bestand. Indien de gast in het speelpauze bestand staat geregistreerd wordt de toegang geweigerd.

 

Controle op gedwongen toegangsverbod verboden(zwarte lijst)

                       

Als de gast een gedwongen verbod heeft, bijvoorbeeld door het overtreden van onze huisregels, wordt de toegang geweigerd. Er wordt een notitie in Acarat gemaakt dat deze gast het casino niet meer in mag.

Bij de toegangscontrole op Cruks wordt tevens gecontroleerd of de gast op de zwarte lijst staat. Indien de gast op de zwarte lijst staat wordt hem de toegang tot het casino geweigerd.

 

Gasten die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs laten wij niet toe in ons casino.

Wij weigeren de toegang aan gasten waarbij twijfels zijn of zij de mogelijke risico’s redelijkerwijs goed kunnen inschatten zoals bijvoorbeeld gasten met een verstandelijke beperking.

 

Mocht er toch een gast toegang hebben gekregen tot ons casino waarbij achteraf blijkt dat dit niet geoorloofd is (bijvoorbeeld door een vervalst identiteitsbewijs) wordt de gast direct verzocht het casino te verlaten en ondernemen wij passende actie.
7. Kwetsbare doelgroepen

Jong Volwassenen (18 – 24 jaar)
Onze medewerkers zijn extra alert op het gedrag van jongvolwassenen (18 – 24 jaar). Uit verschillende onderzoeken blijkt immers dat deze groep extra kwetsbaar is voor verslaving. Wij gaan sneller met hen in gesprek, benoemen extra en nadrukkelijker de risico’s van het spel. Wij adviseren jongvolwassenen om het spelgedrag aan te passen en/of een time-out/vrijwillig toegangsverbod te nemen. We motiveren en verwijzen de jongvolwassenen sneller door voor advies/hulp bij onmatig en risicovol spelgedrag.

 

Gasten waarvan wij het vermoeden hebben dat er sprake is van een verstandelijke beperking
Gasten waarbij wij het vermoeden hebben of weten van een verstandelijke beperking observeren wij zeer zorgvuldig en consequent op signalen die kunnen wijzen op dat zij de controle over het spel (dreigen te) verliezen. In een gesprek toetsen wij in hoeverre de gast in staat is om de risico’s en gevolgen van gokken goed in te schatten. Op basis van deze toetsing interveniëren wij op passende wijze.

 

Gasten die een verslaving hebben of in het verleden hebben gehad.
Gasten waarvan wij weten of in redelijkheid kunnen vermoeden dat zij een verslaving hebben of hebben gehad observeren wij zorgvuldig en we gaan nog sneller het gesprek aan en zetten de meest gepaste interventie in. Dit is ook van toepassing op gasten die eerder een vrijwillig toegangsverbod en/of speelpauze hebben gehad.          
8. Observeren, signaleren en interventies

Observeren gedrag van gasten en signalen/indicatoren
Onze getrainde en alerte medewerkers observeren alle gasten op signalen die kunnen wijzen op buitensporig spelgedrag.  Een verandering in het speelgedrag kan een reden voor zorg zijn. Daarom is een interventie op zijn plaats om te voorkomen dat de gast de controle over het spelen (verder) zou kunnen verliezen en hierdoor zelf (of zijn naasten) in de problemen zou raken.

 

Onze medewerkers observeren expliciet op onderstaande indicatoren:

 1. Een hoge of toenemende speelfrequentie
 2. Veranderingen in tijdstippen waarop het casino wordt bezocht
 3. Een lange of toenemende speelduur

 

Daarnaast observeren ook op de onderstaande signalen:

 • Een gast kwam eerst samen met anderen en komt nu alleen.
 • Een gast gaat op meerdere speelautomaten spelen.
 • De gast gaat spelen op de “zwaardere speelautomaten”
 • Een gast speelt om hogere inzet en geeft meer geld uit tijdens het bezoek aan het casino.
 • De gast reserveert speelautomaten.
 • Een gast beleeft zichtbaar minder plezier aan het spelen wat kan blijken uit:
 • Niet meer blij zijn met winst.
 • De winst niet pakken
 • Doorspelen tot het geld op is
 • Geen of minder interactie met de casinomedewerker en/of andere gasten
 • Verwaarlozing van het uiterlijk.
 • De gast is sneller geïrriteerd.
 • De gast kan agressief gedrag vertonen zowel naar speelautomaten en/of medewerkers/andere gasten.
 • Een gast heeft geen interesse meer in acties van het casino.
 • De gast staat al bij de ingang van het casino voor openingstijd.
 • Gast blijft tot sluitingstijd en verlaat met tegenzin het casino.
 • Er is sprake van een toename van magisch denken/bijgeloof bij de gast
 • Sprake van achterdocht bij de gast: twijfelen of de speelautomaten wel juist zijn afgesteld.
 • Signalen uit de omgeving van de gast bijvoorbeeld ongeruste familieleden.

 

Interventies
Als het veranderende gedrag/signalen reden voor zorg zijn gaan wij altijd in gesprek met de gast. We bespreken onze waargenomen signalen, informeren hoe het gaat met de gast en uiten onze eventuele zorgen.  

De interventie is onder andere afhankelijk of de gast een recreatieve, risico of probleemspeler is. Ook de leeftijd speelt een rol. Uiteraard speelt ook mee of er al interventies hebben plaatsgevonden en welk resultaat deze interventies hebben gehad.

 

Recreatieve spelers:
Spelers bij wie het speelgedrag nauwelijks tot geen verslavingspotentie vertoont

Risicospelers:
Spelers bij wie het speelgedrag enige kenmerken van kansspelverslaving vertoont;

Probleemspelers:
Spelers bij wie het speelgedrag een hoog risico op kansspelverslaving vertoont, door een aanhoudend en toenemend onvermogen om weerstand te bieden aan de drang tot spelen.

 

Wij werken volgens het getrapte interventiemodel (zie afbeelding) waarbij de zwaarte van de interventie toeneemt naar mate een gast meer signalen van onmatig spelgedrag laat zien.

 

Wij kijken ook altijd welke medewerker de beste klik/aansluiting bij de gast heeft om in gesprek te gaan (matched care)

 

Type spelers

 

De recreatieve speler blijven wij observeren op signalen die zouden kunnen wijzen op een toename van risicovol speelgedrag. Wij geven informatie over ons spelaanbod, de risicofactoren en benoemen dat het niet mogelijk is om invloed op de uitkomst te hebben.

De risicospeler geven we informatie over zijn speelgedrag, de mogelijke gevolgen van overmatig gokken, mogelijkheden tot advies en hulp, bieden folders/flyers aan en geven tips voor verantwoord spelen. Ook bieden we actief de monitorkaart aan met duidelijke uitleg zodat de gast zelf zijn speelgedrag in kaart kan brengen en zijn limieten en grens kan bewaken. Samen met de gast bespreken wat zou kunnen helpen om weer recreatief te gaan spelen zoals bijvoorbeeld een bezoekbeperking of een vrijwillige speelpauze periode.

Onze medewerkers blijven de risicospeler scherp observeren en gaan, als het spelgedrag niet op positieve wijze veranderd, wederom in gesprek met de gast met als doel de gast te motiveren om het speelgedrag aan te passen zodoende geen probleemspeler te worden.

De probleemspeler motiveren we om bij verschillende organisaties hulp te zoeken. (Professionele hulp, huisarts, instellingen voor verslavingszorg), zelfhulp (AGOG) en/of het Centrum voor Verantwoord Spelen. We geven de gast informatie over een Cruksregistratie / speelpauze en geven advies om deze aan te vragen. We wijzen de gast op de risico’s en gevolgen van overmatig spelen en onderzoeken in het gesprek of er reeds sprake is van problemen op psychisch, lichamelijk, financieel of sociaal vlak.

We blijven in contact met deze gast waarbij we informeren hoe het gaat en onze hulp blijven aanbieden en onze zorg uitspreken.

 

Cruksregistratie en/of speelpauze (Acarat).
Wij bieden onze gasten de mogelijkheid van een vrijwillig toegangsverbod. De gast heeft gedurende de periode dat het verbod geldig is, geen toegang tot ons casino.

Wij stimuleren probleemspelers altijd om een speelpauze te nemen en/of een Cruksregistratie aan te vragen en om hulp en/of ondersteuning te zoeken.

 

Cruksregistratie
De Cruksregistratie is geldig voor minimaal 6 maanden en maximaal 99 jaar. Inschrijven kan via DigiD of een papieren formulier die opgestuurd wordt naar de Kansspelautoriteit. Inschrijven in Cruks kan omdat een gast dit zelf wilt, omdat Play World Casino vindt dat u dit moet doen of omdat uw partner of een ander dichtbij u dit een goed idee vindt. Wilt een gast zijn inschrijving in Cruks verlengen? Bijvoorbeeld van 6 maanden naar 2 jaar? Dat kan net als inschrijven, via DigiD of via papier. Wilt een gast opzeggen? Als de eerste 6 maanden van de inschrijving voorbij zijn kan de gast zijn inschrijving ook opzeggen. Aan het einde van de inschrijving stopt het verbod automatisch. De gast hoeft verder niets te doen en krijgt ook geen bericht.

 

Vrijwillig speelpauze
De vrijwillige speelpauze is geldig voor 1, 2 of  3 maanden en geldt voor alle Play World casino’s in Nederland. Een gast kan alleen zelf een vrijwillige speelpauze aanvragen.

De gast wordt altijd de informatiebrief, behorende bij het vrijwillige speelpauze aangeboden, waarin verdere uitleg gegeven wordt over de speelpauze en de mogelijkheden voor advies en hulp.

Wij geven ook het advies aan de gast om zich bij omringende casino’s uit te schrijven.

Mocht de gast ook online gokken geven wij het advies om daar ook mee te stoppen en het account te blokkeren.

We benoemen dat het wellicht verstandig is om zich ook uit te sluiten voor onze nieuwsbrief/uitingen op social media.

 

Terugkeergesprek na vrijwillige speelpauze
Een gast die een vrijwillige speelpauze heeft gehad en ons casino weer wil betreden, bieden wij altijd een terugkeergesprek aan. Het doel van het terugkeergesprek is om samen te kijken of de gast weer recreatief kan spelen, de controle kan behouden en dus niet weer in de problemen raakt door het gokken. Het is tevens een bezinningsmoment waarin een gast nadenkt of hij echt weer ons casino wil bezoeken.

We trachten ook met de gast beperkende maatregelingen af te spreken zoals bijvoorbeeld over de bezoekfrequentie. De uitvoering en verantwoordelijkheid van deze afspraken ligt primair bij de gast.

 

 
9. Registratie observaties en interventies

Observaties en alle interventies worden geregistreerd in ons registratiesysteem Acarat.  Op deze wijze kunnen we de veranderingen in het gedrag van onze gasten goed monitoren. Tevens kunnen wij zien of de interventie tot een gewenste gedragsverandering van de gast heeft geleid. De medewerkers zetten alle observatie en interventies in het Acarat systeem zodat ze allemaal geïnformeerd zijn aan het begin van hun dienst.

 

Wij registreren tenminste de volgende gegevens als we een preventiegesprek voeren:

 • Identiteit van de gast
 • Datum en tijd
 • Type interventies (kan een combinatie zijn)
 • Aanleiding
 • Verloop gesprek met reactie van de gast
 • Gegeven adviezen
 • Eventueel gemaakte afspraken

 

Daarnaast registreren we ook de andere interventies zoals het verstrekken van een folder/flyer en/of monitorkaart.
10. Kwaliteitsmanagementsysteem

Commissie Responsible gaming
We hebben bij Play World Casino de commissie responsible gaming  mede naast de directie verantwoordelijk gemaakt voor het verslavingspreventiebeleid. De commissie komt één maal per kwartaal samen om het verslavingspreventiebeleid te bespreken, evalueren, eventueel aan te passen en wordt het beleid afgestemd met de verslaving deskundige.

 

Intern overleg verslavingspreventiebeleid
Wij overleggen in ons casino standaard één maal per kwartaal intern met de managers, teamleiders en andere verantwoordelijke voor het preventiebeleid per vestiging over ons verslavingspreventiebeleid. Hierin bespreken wij de opvallende zaken, praktijksituaties, toegangsverboden, veranderingen in het beleid en de uitvoering van het beleid. Er wordt een kort verslag gemaakt van het overleg. Deze verslagen kunnen als input gebruikt worden voor het overleg met externe deskundigen.

 

Externe deskundigheid
Daarnaast heeft de commissie responsible gaming vier maal keer per jaar overleg met het Centrum voor Verantwoord Spelen om ons verslavingspreventiebeleid te evalueren, updaten en continue te verbeteren. Hier is ook de input van de ervaringsdeskundige in meegenomen. Op deze wijze houden wij het verslavingspreventiebeleid altijd actueel en aangepast aan de nieuwste (wetenschappelijke) ontwikkelingen m.b.t. verslavingspreventie.

 

Kwartaal- en jaarlijkse rapportage aan de Kansspelautoriteit.
In onze kwartaalrapportage rapporteren wij onder andere over:

 • Werving en reclame
 • Verslavingspreventie

 

In onze jaarlijkse rapportage aan de Kansspelautoriteit vermelden wij onder andere:

 • De samenwerking met de (ervarings)deskundigen en de eventuele beleidswijzigingen die naar aanleiding van hun adviezen zijn doorgevoerd. Indien is afgeweken van de advisen van deze deskundigen, verduidelijken wij waarom we deze keuze hebben gemaakt.
 • De uitkomsten van de bovengenoemde risicoanalyses en de maatregelen en voorzieningen die naar aanleiding daarvan zijn getroffen.
 • Uw jaarlijkse beoordeling van de effectiviteit en doelmatigheid van uw verslavingspreventiebeleid.
 • Informatiebeveiliging
 • Kwaliteitsmanagementsysteem11. Cursussen verslavingspreventie

Om de kennis over verslavingspreventie te vergroten en op peil te houden volgen onze medewerkers de cursussen verslavingspreventie van het Centrum voor Verantwoord Spelen.

 

De volgende medewerkers volgen de basiscursus verslavingspreventie:

 • Leidinggevenden
 • Medewerkers op sleutelposities
 • Medewerkers die belast zijn met het toelaten van personen (bij de toegangscontrole)
 • Medewerkers die belast zijn met het toezicht op spelers
 • Medewerkers die belast zijn en met de uitvoering van het verslavingspreventiebeleid

 

De basiscursus verslavingspreventie bevat tenminste de volgende onderwerpen:

 • De elementen van de door de vergunninghouder georganiseerde kansspelen die deze kansspelen verslavingsgevoelig maken of kunnen maken;
 • De signalen van risicovol of problematisch speelgedrag en hetgeen waaraan deze signalen kunnen worden herkend;
 • De diverse interventies passend zijn bij signalen van risicovol of problematisch speelgedrag;
 • De maatregelen die kunnen worden geboden door verslavingszorg of met zelfhulp
 • Theorie over (motiverende) gespreksvoering.
 • Regel- en wetgeving kansspelen

 

 

De basiscursus is een e-learning die afgesloten wordt met een toets die met een voldoende behaald moet worden.

De basiscursus volgen onze medewerkers voor aanvang van de werkzaamheden in het casino en dient iedere drie jaar herhaald te worden.

Onze medewerkers die ook de aanvullende cursus volgen dienen de herhaalcursus na 3 jaar te volgen.

 

De volgende medewerkers volgen de aanvullende cursus verslavingspreventie:

 • Medewerkers die belast zijn met het toelaten van spelers;
 • Medewerkers die belast zijn met het toezicht op spelers;
 • Medewerkers die belast zijn en met de uitvoering van het verslavingspreventiebeleid

 

De inhoud van de aanvullende cursus bevat tenminste de volgende onderwerpen:

 • Inleiding in communicatie en gespreksvaardigheden;
 • Oefenen met basisvaardigheden gespreksvoering;
 • Oefenen van communicatie en gespreksvaardigheden met gebruikmaking van de

Communicatiemiddelen die worden gebruikt;

 • Oefenen van motiverende gesprekstechnieken gericht op het matigen van speelgedrag en in het bijzonder het speelgedrag van jongvolwassenen;
 • Verdieping van kennis over signalen van risicovol of problematisch speelgedrag en hetgeen waaraan deze signalen kunnen worden herkend;
 • Kennis over welke interventiemaatregelen in welke gevallen gepast zijn bij welke signalen van risicovol of problematisch speelgedrag;
 • Oefenen van het aanbieden van een interventiemaatregel die past bij de situatie;
 • Verdieping van kennis over preventieve maatregelen die kunnen worden geboden door verslavingszorg, anonieme hulp of met zelfhulp;
 • Kennis over wanneer het gepast is om een speler door te geleiden naar verslavingszorg en op welke wijze dat het beste kan gebeuren
 • Anonieme hulp of middelen van zelfhulp.

 

In de aanvullende cursus wordt gewerkt met een ervaren en gekwalificeerde trainingsacteur om de interventies en de gesprekstechnieken te oefenen.

Een gekwalificeerde ervaringsdeskundige deelt zijn ervaringen met de eigen gokverslaving en het herstel.   

In alle cursussen verslavingspreventie wordt naast de onderwerpen uit de aanvullende cursus expliciet aandacht besteed aan nieuwe onderwerpen, het verslavingspreventiebeleid en casuïstiek.

Deelnemers worden in de aanvullende- en herhalingscursus aangemoedigd om eigen casussen in te brengen.

Het Centrum voor Verantwoord Spelen voldoet aan alle wettelijk gestelde eisen van de Beleidsregels Verantwoord Spelen opgesteld door de Kansspelautoriteit in artikel 3. En is bevoegd om deze cursussen te verzorgen.

 

De certificaten, afgegeven door het Centrum voor Verantwoord Spelen, zijn aanwezig in het casino en kunnen op verzoek getoond worden. Er is altijd een adequaat overzicht aanwezig van medewerkers die de cursussen hebben gevolgd en wanneer zij een herhaling nodig hebben.

 

Jaarlijks evalueren wij de cursussen verslavingspreventie met het Centrum voor Verantwoord Spelen op inhoud, kwaliteit, effectiviteit en aansluiting met de praktijk.

 

Naast de verplichte cursussen verslavingspreventie volgen de geselecteerde medewerkers jaarlijks verdiepingstrainingen over verslavingspreventie, communicatie- en coaching. Deze trainingen worden verzorgd door het Centrum voor Verantwoord Spelen in nauwe afstemming met de commissie responsible gaming.
12. Klachtenprocedure

Wij streven er uiteraard naar om al onze gasten tevreden te laten zijn over het bezoek aan ons casino. Uiteraard kunnen gasten terecht bij onze medewerkers als zij een klacht hebben. Zij zullen zich inspannen om de klacht naar tevredenheid te behandelen.

 

Gasten kunnen gebruik maken van onze klachtenprocedure. Onze medewerkers in het casino kunnen ook de gast informeren over de klachtenprocedure en desgewenst deze ook aan de gast op papier overhandigen.

Klachten kunnen worden ingediend worden per mail via contact@playworld.nl en/of per brief in de klachten box:

Wij streven ernaar om de klacht binnen 6 weken na indiening afgehandeld te hebben. Wij geven altijd een schriftelijke reactie aan de gast.  

 

Wij registreren alle klachten en de gevolgde procedure.